Jdi na obsah Jdi na menu

Volejbalový soutěžní řád

Okresního volejbalového svazu Jeseník

 

 

 

 

 

 

Platnost od: 1.9.2010


 

Čl. 1.

Všeobecná ustanovení

Okresní volejbalový svaz (dále OVS) jsou organizační jednotkou Českého volejbalového svazu      (dále jen ČVS). Ve své činnosti vycházejí z poslání ČVS, jeho stanov, předpisů a z usnesení orgánů ČVS a KVS.

Za hospodaření sdružení odpovídá výkonný výbor. OVS hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

 

K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč jmenuje výbor jednoho zástupce výkonného výboru OVS. K vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje pokladníka ČSTV – okresního sdružení Jeseník.

 

Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu           s cíli ČVS.

Okresní volejbalovou soutěž vyhlašuje OV ČVS v Jeseníku. Okresní volejbalová soutěž                      je organizována mimo rámec volejbalových soutěží s povinností registrace u ČVS. Návrh volejbalového soutěžního řádu a jeho ustanovení se řídí na základě schválení zástupců jednotlivých soutěžních týmů na členské schůzi před zahájením volejbalové sezóny.

A. Členská schůze

1.     Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

·       schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,

·       schválila soutěžní řád pro další volejbalovou sezónu

·       zvolila výkonný výbor a kontrolní a revizní komisy, případně je odvolala,

·       schválila zprávu o činnosti OVS předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok

·       určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,

·       schválila naplánované aktivity a rozpočet OVS předkládaný výborem,

·       rozhodla o případných vyloučeních,

·       zvolila čestné členy sdružení,

·       rozhodla o zániku sdružení.

2.     Při jednání členské schůze má zvolený zástupce jednotlivých registrovaných týmů, každý člen výboru, dozorčí rady a členové STK právo jednoho hlasu.

3.     Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň tři zástupci volejbalových týmů, nebo pokud o to požádá kontrolní a revizní komise či STK. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou hlasů členské schůze. Stanovy a soutěžní řád lze měnit dvoutřetinovou většinou. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina hlasů jednotlivých zástupců volejbalových týmů přihlášených v dané volejbalové sezoně a členů STK.

B. Výbor

1.     Do funkcí ve výboru mohou být zvoleni pouze členové OVS starší 18 let.

2.     Výbor je nejvyšším výkonným orgánem sdružení v období mezi členskými schůzemi.          Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

3.     Výbor sdružení má tři členy (předseda a dva zástupci), které volí členská schůze tajnou volbou. Platí pravidlo, že ve výboru musí být zvolen zástupce z mužské i ženské ligy, pokud jsou obě soutěže vyhlášeny OVS a zároveň organizovány.

4.     Výbor je povinen se sejít v závažných případech minimálně jednou za půl roku a k tomuto jednání přizvat (informovat) členy kontrolní a revizní komise a členy STK. 

5.     Výbor je oprávněn rozhodovat ve všech věcech, které nejsou výlučně v pravomoci členské schůze.

6.     Realizuje a schvaluje rozhodnutí a návrhy STK.

C. Revizní a kontrolní komise

1.     Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem OVS Jeseník. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a průběžně dohlíží na hospodaření sdružení. Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.

V případě, že zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2.     Kontrolní a revizní komise má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

D. Sportovně technická komise

1.     Řídí průběh jednotlivých soutěží a dbá nad dodržování volejbalového řádu.

2.     Předkládá výkonnému výboru doporučení a připomínky z jednotlivých družstev                       či registrovaných jednotlivců.

3.     Administruje vyhodnocení jednotlivých turnajů a správnost a úplnost zápisů o utkání

D. Členství v soutěži OVS  

1.     Členství je dobrovolné. Nikdo k němu nesmí být nucen a každý může ze soutěže svobodně vystoupit. Členem může být fyzická osoba starší 15 let. Zápis (registraci, evidenci) nových členů zajišťuje sportovně technická komise (STK) na základě přijetí podané přihlášky (jméno a přímení, název týmu, RČ, foto, registrační poplatek). Výmaz provádí STK na základě zániku členství.

2.     Každý člen se svým přihlášením zavazuje dodržovat volejbalový soutěžní řád a plnit rozhodnutí výkonného výboru a členské schůze OVS.

3.     Každý člen se svým přihlášením souhlasí se zpracováním a evidencí svých osobních údajů pro potřeby OVS podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění:

·       souhlasím s tím, aby OVS zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté jí               v souvislosti s členstvím a činností v OVS,

·       dále souhlasím s tím, že OVS je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při soutěžích apod.)

·       údaje je OVS Jeseník oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v VOS.

4.     Čestnými členy mohou být členskou schůzí schválené osoby, které se zvlášť zasloužily           o rozvoj volejbalu. Výbor může zvát čestné členy na svá zasedání s hlasem poradním.

5.     Seznam členů OVS je veden STK a je k nahlédnutí podle týmové příslušnosti na webových stránkách OVS.

6.     Člen OVS má právo:

·       účastnit se všech aktivit OVS, tj. zejména účast na volejbalových soutěžích

·       účastnit se jednání členské schůze,

·       volit orgány OVS a být volen do těchto orgánů,

·       předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům OVS,

·       podílet se na praktické činnosti OVS.

 

 

 

7.      Člen OVS má povinnost:

·       zaregistrovat se a zaplatit registrační poplatek na neomezenou dobu (výši poplatku pro daný ročník soutěže určí výkonný výbor OVS),

·       dodržovat soutěžní řád, plnit usnesení orgánů OVS,

·       aktivně hájit zájmy svazu, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy OVS,

·       účastnit se jednání orgánů OVS a přispívat ke zlepšení jejich práce

·       v případě změny týmu ( přestupu ) neprodleně nahlásit tuto skutečnost STK a zaplatit stanovený přestupní poplatek (výši poplatku pro daný ročník soutěže určí výkonný výbor OVS),

8.     Členství v OVS zaniká:

·       doručením písemného oznámení člena výboru o tom, že vystupuje ze OVS,

·       úmrtím člena OVS,

·       zánikem OVS,

·       vyloučením člena OVS členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy či soutěžní řád (například nezaplacením stanovených příspěvků)

9.     Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. 3

Technická ustanovení

1.     hraje se podle posledních platných mezinárodních pravidel volejbalu ve znění příslušných dodatků,

2.     Soutěžního řádu ČVS a tohoto soutěžního řádu

3.     v soutěži, kterou vyhlašuje OVS v Jeseníku, může hrát kterýkoliv hráč splňující podmínky členství (viz čl.2), a to bez rozdílu státního občanství

4.     každé družstvo před 1. turnajem odevzdá kompletní soupisku hráčů (včetně vyřízených přestupů či nových hráčů), kterou kontroluje člen STK. Minimální počet hráčů v přihlášeném družstvu musí být 8 hráčů a všichni hráči musí mít platné členství v OVS.

5.     řídící soutěže (STK) minimálně týden před konáním každého turnaje umístí na webové stránky OVS

6.     Jeseník rozpis turnaje, případně bude tento rozpis kapitánům rozeslán e-mailem

7.     utkání rozhoduje hlavní rozhodčí, sporné záležitosti v případě neúčasti rozhodčích, zapisovatelů, rozhoduje člen výboru nebo člen STK

8.     přestupy a nové registrace hráčů vyřizuje pouze předseda OVS a předseda STK (výjimečně na prvním turnaji sezony i zbývající členové STK), žádost o přestup hráče musí být podána písemně a musí obsahovat:

- jméno přestupujícího hráče

- číslo registračního průkazu a název družstva, ze kterého přestupuje

- název družstva, do kterého přestupuje

- podpis obou kapitánů nebo vedoucích družstev

 

Čl. 4

Podmínky účasti, povinnosti oddílů a družstev

1.     v soutěžích (mužů, žen a mixů) startují pouze hráči registrování u OVS Jeseník. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí,

 

2.     uhrazení jednorázového startovného řídícímu soutěže (členu STK) během prvního turnaje        v daném ročním období. Výši startovného určí výbor OVS na základě počtu přihlášených družstev a nákladů za pronájem sportovního areálu pro daný ročník vyhlášené soutěže.

3.     družstva hrají v dresech nebo ve stejnobarevných tričkách s čísly, čísla na dresech a na tričkách nemusí být umístěna dle pravidel volejbalu, ale musí být umístěna na viditelném místě,

4.     povinností kapitána je na požádání rozhodčího předložit ke kontrole registrační průkazy hráčů

5.     kontrola registračních průkazů proběhne vždy na prvním turnaji sezóny,

6.     každé družstvo v průběhu turnaje musí zajistit dle rozpisu soutěže hlavního rozhodčího            a zapisovatele utkání,

7.     v případě, kdy družstvo nemá svého rozhodčího, tak může požádat o zajištění rozhodčího jiné družstvo (které s tím musí souhlasit),

8.     při neomluvené neúčasti družstva na dvou celých turnajích se družstvo vyřazuje ze soutěže,

9.     v případě vyřazení družstva ze soutěže se startovné nevrací,

10.  na začátku turnaje první dvě hrající družstva (dle rozpisu turnaje) připraví hřiště a poslední dvě hrající družstva zabezpečí úklid hřiště včetně přilehlých prostor,

11.  zápisy o utkání se pořizují do tiskopisu ležatého formátu (zápis o utkání) a po skončení turnaje se odevzdávají řídícímu soutěže.

 

Čl. 5

Herní systém

1.     minimální počet hráčů na hřišti je 5 hráčů, při nižším počtu hráčů je utkání tohoto družstva kontumováno! Minimální počet hráčů je povolen pouze na 2 turnajích v daném ročníku soutěže. Do uvedeného počtu dvou turnajů se započítává i případ, kdy v daném turnaji odehraje družstvo v minimálním počtu jen jedno utkání. U mixů musí být vždy na hřišti minimálně dvě hráčky,

2.     dosažené výsledky vyřazeného družstva ze soutěže zůstávají v platnosti při stejném počtu odehraných utkání se všemi družstvy, ostatní dosažené výsledky se nezapočítávají do výsledné tabulky,

3.     hraje se oficiálním barevným míčem, který splňuje parametry soutěže, pokud nedojte ke shodě mezi kapitány při výběru hracího míče, naleží výběr rozhodčímu,

4.     první turnaj se uskuteční dle rozpisu turnajů,

5.     začátek prvního utkání v turnaji je v 9:00 hodin a to nastoupením družstva na začátek utkání,

6.     čas ukončení předcházejícího utkání musí být uveden v zápise o utkání,

7.     přestávka mezi jednotlivými zápasy je 10 minut a poté rozhodčí zahájí utkání,

8.     družstvo, které se nedostaví na začátek utkání do 5 minut od zahájení utkání rozhodčím, prohrává utkání kontumačně

9.     jednotlivé soutěže mužů, žen či mixů ve všech věkových kategoriích se řídí dle dohody jejich zástupců na členské schůzi před zahájením volejbalové soutěže

10.  hraje se turnajovým způsobem ve skupině každý s každým na 2 hrané sety, každý vyhraný set je hodnocen 1 bodem, kontumace je mínus 1 bod (vítěz 2 body). Po dohodě s kapitána družstva a výborem OVS, STK lze herní systém před prvním turnajem upravit dle počtu přihlášených družstev do soutěže upravit.

11.  po ukončení sedmého turnaje bude vyhlášen celkový vítěz okresní soutěže

 

Čl. 6

Rozhodčí

1.     delegaci provádí řídící soutěže,

2.     delegovanému rozhodčímu náleží odměna 300 Kč za každé 5 rozhodované utkání v turnaji, maximálně 500 Kč/den,

3.     v případě, že není delegován rozhodčí, tak se vybírá rozhodčí dle přiloženého rozpisu turnaje.

 

 

 

Čl. 7

Hodnocení výsledků

1.     vítězem v soutěži se stává družstvo, které v utkání schválených řídícím soutěže získalo největší počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě vyšší poměr míčů. Mají-li i potom dvě nebo více družstev stejné umístění, rozhoduje vyšší poměr setů. Mají-li i potom dvě nebo více družstev stejné umístění, rozhoduje:

a.     výsledek vzájemných utkání v celé soutěži

b.     není-li ani potom rozhodnuto, určí se pořadí losem

2.     první tři družstva v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami, v případě možností

(ekonomických) může výbor OVS rozhodnout o odměně u dalších v pořadí umístěných družstev.

 

Čl. 8

Protesty a sankce

1.     okamžité protesty se podávají řídícímu soutěže se vkladem 100,- Kč, případné písemné protesty se doručí předsedovi STK, nebo členu OVS v Jeseníku.